Τραπεζικό Δίκαιο – Αναγκαστική εκτέλεση – Ρύθμιση οφειλών – Προστασία καταναλωτή

Diamesolabhsh scaled

Η Δικηγορική εταιρεία μας, έχοντας άριστη γνώση των αναγκών και των απαιτήσεων της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής, χειρίζεται αποτελεσματικά πάσης φύσεως υποθέσεις Τραπεζικού Δικαίου. Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει: 

  • Ρύθμιση χρεών – Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
  • Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής από κάθε αιτία (πχ. δάνεια, πιστωτικές κάρτες, αλληλόχρεους λογαριασμούς, ομολογιακά δάνεια, αξιόγραφα, κλπ)  
  • Άσκηση ανακοπών κατά πλειστηριασμού – Ενέργειες κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης 
  • Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών απόδοσης της χρήσης μισθίου και διαταγών πληρωμής μισθωμάτων. 
  • Κατάσχεση εις χείρας τρίτων. 
Κορυφή