Διοικητικό Δίκαιο – Φορολογικό Δίκαιο – Δημόσιες συμβάσεις

Emporiko dikaio scaled

 Ως Διοικητικό Δίκαιο νοείται το σύνολο των κανόνων (δημοσίου δικαίου) που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη δράση των διοικητικών οργάνων και τη σχέση τους με τους ιδιώτες όταν τα διοικητικά όργανα δρουν ως φορείς δημόσιας εξουσίας. 

Η Δικηγορική εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων δημοσίου και διοικητικού δικαίου ενώπιον δικαστηρίων και μη για επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους και ιδιωτών. Αναλαμβάνει την πλήρη εκπροσώπησή σας  σε πάσης φύσεως υποθέσεις με το δημόσιο, ιδίως την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών, ανακοπών και αιτήσεων ακύρωσης που αφορούν τον δημόσιο τομέα. Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη, από την απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ενδεικτικά στους κάτωθι τομείς: 

  • Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων, διαφορές που ανακύπτουν από δημόσια ανάθεση, συμβάσεις με δημοσίους φορείς του εξωτερικού – ρύθμιση θεμάτων ετεροδικίας. 
  • Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών 
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης. 
  • Ακυρωτικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων. Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων. 

 

Κορυφή